Peer Reviewed Publication (underline is (co-)first author), citation @ Goolge Scholar .
 1. Yadong Zhang, Zhewen Zhang, Hao Zhang, Yongbing Zhao, Zaichao Zhang, Jingfa Xiao: PADS Arsenal: a database of prokaryotic defense systems related genes Nucleic Acids Research 2020, 48 (D1), D590-D598
 2. Yongbing Zhao, Jinyue Wang, Fang Liang, Yanxia Liu, Qi Wang, Hao Zhang, Meiye Jiang, Zhewen Zhang, Wenming Zhao, Yiming Bao, Zhang Zhang, Jiayan Wu, Yan W Asmann, Rujiao Li, Jingfa Xiao: NucMap: a database of genome-wide nucleosome positioning map across species Nucleic Acids Research 2019, 47 (D1), D163-D169
 3. Yongbing Zhao, Chen Sun, Dongyu Zhao, Yadong Zhang, Yang You, Xinmiao Jia, Junhui Yang, Lingping Wang, Jinyue Wang, Haohuan Fu, Yu Kang, Fei Chen, Jun Yu, Jiayan Wu and Jingfa Xiao: PGAP-X: Extension on pan-genome analysis pipeline BMC Genomics 2018, 19(Suppl 1):36
 4. Rujiao Li, Fang Liang, Mengwei Li, Dong Zou, Shixiang Sun, Yongbing Zhao, Wenming Zhao, Yiming Bao, Jingfa Xiao, and Zhang Zhang: MethBank 3.0: a database of DNA methylomes across a variety of species Nucleic Acids Research 2018, 46(D1), D288–D295
 5. Xinyu Chen, Yadong Zhang, Zhewen Zhang, Yongbing Zhao, Chen Sun, Ming Yang, Jinyue Wang, Qian Liu, Baohua Zhang, Meili Chen, Jun Yu, Jiayan Wu, Zhong Jin, Jingfa Xiao: PGAweb: A Web Server for Bacterial Pan-Genome Analysis Frontiers in microbiology 2018; 9: 1910
 6. Guoxiang Shi, Mingming Su, Junrong Liang, Ran Duan, Wenpeng Gu, Yuchun Xiao, Zhewen Zhang, Haiyan Qiu, Zheng Zhang, Yi Li, Xiaohe Zhang, Yunchao Ling, Lai Song, Meili Chen, Yongbing Zhao, Jiayan Wu, Huaiqi Jing, Jingfa Xiao, and Xin Wang: Complete genome sequence and comparative genome analysis of a new special Yersinia enterocolitica Archives of Microbiology 2016 1-15
 7. Yi Liu, Yongbing Zhao, Benjamin Skerry, Xiao Wang, Christelle Colin-Cassin, Derek C. Radisky and Zhaoyu Li: Foxa1 is Essential for Mammary Duct Formation The Journal of Genetics and Development 2016 Feb 26. doi: 10.1002/dvg.22929
 8. Gaihua Zhang, Yongbing Zhao, Yi Liu, Lipin Kao, Xiao Wang, Benjamin Skerry, and Zhaoyu Li: FOXA1 Defines Cancer Cell Specificity Science Advance 2016, 2(3): e1501473
 9. Yongbing Zhao, Zhaoyu Li: Interplay of estrogen receptors and FOXA factors in the liver cancer Molecular and Cellular Endocrinology 2015 Feb 4. pii: S0303-7207(15)00067-2.
 10. Yongbing Zhao, Jinlong Yin , Haiyan Guo, Yuyu Zhang, Wen Xiao, Chen Sun, Jiayan Wu, Xiaobo Qu, Jun Yu, Xumin Wang, Jingfa Xiao The complete chloroplast genome provides insight into the evolution and polymorphism of Panax ginseng Frontiers in Plant Science 2014, 5:696.
 11. Yongbing Zhao, Xinmiao Jia, Junhui Yang, Yunchao Ling, Zhang Zhang, Jun Yu, Jiayan Wu, Jingfa Xiao: PanGP:A tool for quickly analyzing bacterial pan-genome profile Bioinformatics 2014, 30(9): 1297-1299.
 12. Zaichao Zhang, Zhong Jin, Yongbing Zhao, Zhewen Zhang, Rujiao Li, Jiayan Wu and Jingfa Xiao: A systematic study on GPCR prototypes: did they really evolve from prokaryotic genes? IET Systems Biology 2014, 8(4): 154-161.
 13. Yunchao Ling, Zhong Jin, Mingming Su, Jun Zhong, Yongbing Zhao, Jun Yu, Jiayan Wu, Jingfa Xiao: VCGDB: a dynamic genome database of Chinese population. BMC Genomics 2014, 15 (1), 265
 14. Siew Woh Choo, Wei Yee Wee, Yun Fong Ngeow, Mitchell Wayne, Joon Liang Tan, Guat Jah Wong, Yongbing Zhao and Jingfa Xiao: Genomic reconnaissance of multiple, clinically derived isolates of the emerging human pathogen Mycobacterium abscessus reveals high evolutionary potential Scientific Reports 2014 Feb 11; 4:4061
 15. Weili Liang, Yongbing Zhao, Chunxia Chen, Xiaoying Cui, Jun Yu, Jingfa Xiao, Biao Kan: Pan-genomic analysis provides insights into the genomic variation and evolution of Salmonella Paratyphi A PLoS ONE 2012, 7(9): e45346
 16. Yongbing Zhao, Jiayan Wu, Junhui Yang, Shixiang Sun, Jingfa Xiao, Jun Yu: PGAP: pan-genomes analysis pipeline Bioinformatics 2012, 28(3): 416-418.
 17. Yongbing Zhao, Jingfa Xiao: Homology modeling and molecular dynamics simulation studies of human type 1 3beta-hydroxysteroid dehydrogenase: Toward the understanding of cofactor specificity Journal of Computational Chemistry 2011, 32(1): 33-42.